Ultima Ședință a Senatului ULIM din anul academic curent

Pe final de an academic, Senatul ULIM s-a întrunit la ultima sa reuniune. Evaluarea studiului sociologic în baza sondajului de opinie a studenților privind calitatea proceselor universitare în anul universitar curent, propunerea politicilor privind studenții internaționali ULIM și aprobarea calendarului anului universitare 2017 – 2018 – au fost chestiunile de primă importanță analizate.

Analiza satisfacţiei studenţilor reprezintă un element important al procesului de monitorizare internă a calităţii pentru identificarea acţiunilor necesare îmbunătăţirii permanente a calităţii educaţiei oferite, iar pe de altă parte reprezintă un indicator pentru interesul universităţii de a accede la punctul de vedere al studenţilor.

„Rezultatele studiului privind calitatea proceselor universitare în anul universitar 2016-2017, realizat de către membrii Senatului Studențesc, urmăresc identificarea perspectivei studenţilor cu privire la: 1. ariile pe care aceştia le apreciază favorabil şi la punctele slabe ale serviciilor şi facilităţilor oferite studenţilor în cadrul universităţii și 2. ariile pe care studenţii le consideră a fi importante pentru satisfacţia lor, în ceea ce priveşte viaţa de student la ULIM”, remarcă președinta Senatului Studențesc, Ina Neagu.  

Studiul realizat arată că aspectele privind baza materială au fost considerate ca fiind cele mai satisfăcătoare, urmate de aspectele cuprinse în dimensiunea predare-învățare şi de cele privind serviciile oferite studenţilor. Comparând rezultatele obținute în 2017 cu cele din anii anteriori, se observă că se păstrează diferențierea privind mediile pe cele trei dimensiuni, dar valorile actuale sunt mai ridicate.

În urma analizei rezultatelor obținute, au fost formulate câteva recomandări, menite să ducă la îmbunătățirea managementului calității universitare adresat studenților ca principali consumatori  ai serviciilor educaționale oferite de universitate. 

Rezultatele înregistrate reprezintă un input pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a universităţii, prin orientarea acţiunilor asupra aspectelor deficitare, semnalate de către studenţi, în cadrul fiecărei facultăţi. În plus, feedbackul obţinut din partea studenţilor reprezintă un element important pentru evaluarea internă a activităţilor universităţii.

Cel de-al doilea subiect de pe agenda Ședinței Senatului a fost „Studenții internaționali la ULIM: politici, opinii și sugestii”, raportor, Andrei Galben, Rectorul ULIM. 

Comunitatea studenţilor internaţionali care urmează studii universitare complete reprezintă 23 de naţionalităţi, contribuind în mod semnificativ la procesul de internaţionalizare a universităţii noastre. Cei mai mulți studenți internaționali provin din România, Turcia,  Israel, Ucraina, Georgia, Congo, Qatar, Sudan, Kazahstan, Uzbekistan, Azerbaidjan,  Coreea de Sud etc.

ULIM promovează în relațiile cu studenții săi din diverse state un climat caracterizat prin calitatea serviciilor educaționale oferite și competență. Principiile care reglementează activitatea studenților internaționali  în cadrul comunității universitare sunt:  principiul nediscriminării; principiul dreptului la asistență și la servicii complementare gratuite ; principiul participării la decizie ; principiul libertății de exprimare  și principiul transparenței și al accesului la informații.

Necesitatea unei viziuni comprehensive şi structurate în vederea atragerii studenților internaționali este esențială în ceea ce privește expunerea internaţională a Universității Libere Internaționale din Moldova. Chiar dacă ULIM este, în mod cert, percepută drept cea mai internațională universitate din peisajul academic  autohton, universitatea noastră trebuie să țină cont de necesitatea unor acțiuni curajoase pentru a putea inova domeniul relațiilor internaționale în contextul internațional actual.   

În acest sens, au fost enumerate mai multe obiective precum: stabilirea zonelor geografice de interes strategic pentru recrutare şi acţiune în respectivele zone; participarea reprezentanţilor universităţii/facultăţilor la evenimente internaţionale dedicate promovării ofertei educaţionale şi de cercetare şi recrutării de studenţi din străinătate; creşterea numărului programelor cu predare în limbi străine; îmbunătățirea procesului de acomodare a studenților internaționali, prin implicarea  facultăților şi a studenților din Moldova în procesul lor de adaptare la viața universității și a orașului ; organizarea unor activități de consiliere și orientare pentru adaptarea studenților internaționali într-un mediu cultural diferit; organizarea periodică a unor evenimente dedicate studenţilor internaționali  etc. 

Tot în cadrul reuniunii curente, prin decizia Senatului, pentru contribuție valoroasă și merite notorii în activitatea didactico-științifică, dr. Ion Manoli, conf. univ. la Facultatea de Litere, i s-a decernat diplomă de mențiune. Au fost distinși cu Medalia ULIM dr. Natalia Burlacu, profesor universitar Facultatea Științe Economice și Valeriu Baeșu, lector universitar Facultatea Drept. Ordinul ULIM i s-a conferit doamnei Olga Beneș, lector universitar Facultatea Drept. 

Pe final de ședință, Șeful Oficiului Suport Academic, Aurel Bordeian a dat citire ordinului cu privire la aprobarea calendarului anului universitar 2017-2018. De asemenea, comunitatea academică ULIM a fost informată de către Directoarea Centrului Cooperare Internațională, Valentina Ciumacenco, despre faptul că instituția noastră a devenit recent membră cu drepturi depline a Alianței Drumului Mătăsii a Instituțiilor de Business din China și Țările Europei Centrale și de Est (mai multe detalii la acest subiect găsiți aici).


28.06.2017